Закон за авторски права

Автори и други носители на авторско право Чл. 5. Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Други физически или юридически лица могат да бъдат носители на авторско право само в случаите, предвидени в този закон. Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) Произведението …